Projekta kopsavilkums

Projekts EnergyPROSPECTS (PROactive Strategies and Policies for Energy Citizenship Transformation) tiks īstenots, kritiski izprotot energopilsonību, kas balstās uz mūsdienīgiem sociālo zinātņu un humanitāro zinātņu ieskatiem. EnergyPROSPECTS tiek finansēts no ES programmas “Horizon 2020” uz trim gadiem, un tā mērķis ir attīstīt plašu izpratni par energopilsonību kā politikas koncepciju, sociotehnisku, iedomātu, apzinātu pārvaldību, t.i. vēlamas/normālas pilsoniskās pārstāvniecības sociālo uzbūvi turpmākajās enerģētikas sistēmās.

Projektā tiks noteikta un izskatīta virkne transversālu ar energopilsonību saistīto jautājumu, kas informēs par iteratīvas tipoloģijas attīstību un kritērijiem gadījumu atlasei. Pamatojoties uz esošajām datubāzēm un meklējot jaunus gadījumus, tiks veikta 500 iniciatīvu atlase, kā arī kartēšanas un tipoloģijas pilnveidošanas pasākumi, lai parādītu energopilsonības koncepcijas dziļumu/plašumu teorijā un praksē.

Padziļinātai analīzei par enerģētikas sistēmu attīstību, novērtēšanu, starpniekiem, iestādēm, pārvaldību un IKT tiks atlasītas 40 lietas. Izmantojot vairāku dalībnieku perspektīvu, tiks izstrādāts kompetenču instrumentu kopums praktiķiem un iedzīvotājiem, kopīgi izveidojot dzīvotspējīgas stratēģijas, izstrādājot jaunus uzņēmējdarbības un sociālās inovācijas modeļus, kā arī jaunas organizācijas formas, lai veicinātu izglītību energopilsonības jomā.

Kritiska pētījuma daļa ietvers ārējo un iekšējo kontekstuālo apstākļu analīzi, jo tie atbalsta vai kavē energopilsonību tās dažādajās formās. Pamatojoties uz analīzi, projekts atbildīs piemērotiem modeļiem un organizācijas veidiem ar dažādām valstīm, reģioniem un kontekstiem. Tāpat, tiks veikta iedzīvotāju aptauja, lai novērtētu dažādu scenāriju pamatotību. Aptaujas rezultāti tiks pārrunāti un precizēti iedzīvotāju semināros un politikas forumos. Tas dos praktiskus politikas rezultātus, kas tiks pārskatīti kopā ar politikas dalībniekiem zināšanu apmaiņas semināros.


Mērķu kopsavilkums

EnergyPROSPECTS galvenie mērķi ir:

  1. Izstrādāt novatorisku konceptuālu ietvaru energopilsonības izpratnei.
  2. Noteikt energopilsonības veidu un empīrisko izpausmju daudzveidību.
  3. Noteikt ierobežojumus un nosacījumus attiecībā uz aktīvu energopilsonību.
  4. Noteikt un novērtēt dažādu energopilsonības veidu vairāk un mazāk labvēlīgos rezultātus un ietekmi.
  5. Pastiprināt sadarbību ar iedzīvotājiem, praktiķiem un politikas veidotājiem, izanalizēt un izstrādāt efektīvākus veidus, kā iesaistīt iedzīvotājus un citas ieinteresētās puses.
  6. Pārtulkot projekta rezultātus un ieskatus par instrumentiem un intervencēm, kas paredzētas iedzīvotājiem un praktiķiem, jauniem uzņēmējdarbības un pakalpojumu modeļiem.

EnergyPROSPECTS konsorcijs ietver deviņus pētniecības partnerus (universitātes, pētniecības institūtus, uzņēmumus un NVO) no Īrijas, Beļģijas, Ungārijas, Nīderlandes, Bulgārijas, Francijas, Latvijas, Vācijas un Spānijas.