Vadošā institūcija: GreenDependent Institute (GDI) – M3

Dokuments, kurā tiks apkopotas pētniecības ētikas vadlīnijas, kuras ir īpaši izstrādātas gadījumu izpētes darbam EnergyPROSPECTS.

Fails D1.5. 

Vadošā institūcija: Université libre de Bruxelles (ULB) – M4

Šajā nodevumā tiks aprakstīts energopilsonības konceptuālais ietvars. Tajā tiks noteiktas galvenās definīcijas, teorētiskie pamatojumi un sistemātiskās energopilsonības izpratnes sociālā struktūra. Konceptuālais ietvars atklās vairāk un mazāk “aktīvu” energopilsonības formu daudzveidību, nosakot galvenās īpašības, kas saistītas ar sociālo inovāciju un pāreju, politikas zinātni, socioloģiju, enerģētiku, sociālo psiholoģiju, ģeogrāfiju un kritisko sociālo teoriju. Tāpat, šajā nodevumā tiks aprakstītas dažādas izpratnes par energosistēmām, uz kurām varēs atsaukties energopilsonības kontekstā.

Fails D2.1. 

Vadošā institūcija: Technische Universität Berlin (TUB) – M6

Šajā nodevumā tiks pilnveidoti konceptuālā ietvara (D2.1.) pamatprincipi. Galvenās konceptuālās atšķirības tiks izstrādātas, sistematizētas un operacionalizētas empīriskos novērojumos un piemēros, analītiskās kategorijās un sensibilizējošos jēdzienos turpmākai empīriskai analīzei (DP3–6) un projekta rezultātu izplatīšanas pasākumiem (DP 1 un 7). Šīs koncepcijas otrais posms nodrošinās empīriski pamatotas tipoloģijas izveidi, kuru varēs izmantot visa projekta gaitā (veicot analīzi tematiskajās darba paketēs; politiskajās konsultācijās un projekta rezultātu izplatīšanas pasākumos).

Fails D2.2. 

Vadošā institūcija: Université libre de Bruxelles (ULB) – M11

Šis ziņojums 2.3. uzdevumā integrē četru reģionālo semināru materiālus. Papildus informēšanai par energopilsonības konceptuālās tipoloģijas (D2.2.) turpmāko attīstību un padziļināšanu, semināru materiāli tiks izplatīti, izmantojot virkni emuāru EnergyPROSPECTS tīmekļa vietnē.

Fails D2.3. 

Vadošā institūcija: Université libre de Bruxelles (ULB) – M14

Šajā nodevumā tiks ietverti starptautiskā ekspertu darbsemināra materiāli, kuri tiks kodolīgi atspoguļoti emuāra formā. Ziņojumā tiks apkopoti galvenie secinājumi, problemātikas analīze, validēšanas un kritikas par EnergyPROSPECTS konceptualizāciju kā ieguldījumu tās konsolidācijā.

Fails D2.4. 

Vadošā institūcija: Université libre de Bruxelles (ULB) – M28

Šis nodevums veido DP2 noslēguma sintēzi. Pamatojoties uz ārējo atgriezenisko saiti, konceptuālajiem sasniegumiem un empīriskajām atziņām, kas izstrādātas DP3, DP4 un DP5, piegādājamie materiāli sniegs empīriski informētu un konceptuāli pilnveidotu ieskatu “aktīvajā” energopilsonībā, ar to saistītajā plašākā pilsoniskuma klāstā, kā arī attiecīgos pilnvarošanas procesos un atbalstošos apstākļos, kas to veido.

Vadošā institūcija: Université libre de Bruxelles (ULB) – M36

Šajā nodevumā atspoguļota konceptuālā ietvara sintēze darba dokumenta veidā, kas jāiesniedz (pēc nelieliem precizējumiem) augsta ranga zinātniskajam žurnālam (piemēram, Environmental Innovation and Societal Transitions, Research Policy).

Vadošā institūcija: GreenDependent Institute (GDI) – M6

Šajā nodevumā tiks apkopota energopilsonības metaanalīzes metodoloģija, kā arī sīkāka informācija par datu vākšanas rīku.

Fails D3.1. 

Vadošā institūcija: Technische Universität Berlin (TUB) – M20

Dokuments, kurā tiks iekļauts saraksts un īss apraksts par EnergyPROSPECTS reģistrētām 500 energopilsonības lietām. Dokumentā tiks norādītas arī izstrādātās tipoloģijas ar to kategoriju aprakstu. Katalogs būs pieejams tiešsaistes datubāzē ar meklēšanas iespējām.

Vadošā institūcija: Université libre de Bruxelles (ULB) – M14

Dokuments, kurā tiks iekļauta metodoloģija, kas izstrādāta EnergyPROSPECTS projekta ietvaros ar mērķi īstenot energopilsonības padziļinātu pētījumu. Dokumentā būs iekļauti kritēriji, kurus izmanto gadījumu atlasei padziļinātam pētījumam, kā arī izvēlēto lietu saraksts un datu vākšanas veidnes kopija.

Fails D3.3.

Vadošā institūcija: GreenDependent Institute (GDI) – M14

Apmācību pakete sniegs ievadu metodoloģijā, kā arī soli pa solim aprakstīs to metodoloģijas lietotājiem. Apmācību paketē būs iekļauta arī metodoloģijas lietošanas instrukcija un padomi.

File D3.4.

Vadošā institūcija: GreenDependent Institute (GDI) – M32

Šajā nodevumā tiks apkopotas 40 energopilsonības lietas. Tāpat, nodevumā būs pielikums, kas sastāvēs no atsevišķiem gadījumu izpētes ziņojumiem, katrs no kuriem būs sagatavots pēc vienas un tās pašas veidnes (un arī publicēts kopā ar tiešsaistes energopilsonības karti).

Vadošā institūcija: Universidade da Coruña (UDC) – M32

Šī nodevuma ietvaros tiks piedāvāts vizuālais rīks energopilsonības veicināšanai, kā arī mācību semināru rīks iniciatīvām un organizācijām, kuras atbalstīs energopilsonību.

Vadošā institūcija: Universiteit Maastricht (UM) – M22

Šis nodevums sniedz informāciju par to, kāda nozīme ir energopilsonībai saistībā ar stratēģiskās kolektīvās sistēmas veidošanas pasākumiem un institucionālām izmaiņām.

Vadošā institūcija: Universiteit Maastricht (UM) – M24

Šajā nodevumā sniegts ziņojums par IKT platformu lomu pašpatēriņa veidošanā kopienas līmenī, pieprasījuma reaģēšanā un P2P enerģijas tirdzniecībā energokopienu ietvaros.

Vadošā institūcija: Universidade da Coruña (UDC) – M26

Nodevuma ietvaros tiks sagatavots ziņojums par QCA analīzi 4.3. uzdevumā, kas saistīts ar attālinātu un proksimālu nosacījumu ietekmi uz energopilsonības rezultātiem.

Vadošā institūcija: Universiteit Maastricht (UM) – M28

Šajā nodevumā tiks iekļauts apstiprināts rīks, ar kura palīdzību caur uzņēmējdarbības modeļa inovāciju, sociālo inovāciju un stratēģiskajām aliansēm tiks veicināta energopilsonības pārveidošana.

Vadošā institūcija: Universiteit Maastricht (UM) – M30

Šajā nodevumā tiks iekļauta energopilsonības lietu ekonomisko un transakcionālo aspektu karte, un secinājumi par to, kā palielināt dažādu energopilsonības veidu pozitīvo ietekmi.

Vadošā institūcija: Technische Universität Berlin (TUB) – M22

Ziņojumā tiks sniegta detalizēta analīze par ES kontekstu un izskaidroti galvenie politiskie, ekonomiskie, sociālie, tehnoloģiskie, vides un juridiskie apstākļi, kas veido energopilsonības rašanos, izpausmes un pārveidošanos. Ziņojums kalpos par energopilsonības atskaites punktu, kā tas ir novērojams dažādos citu valstu nacionālajos un lokālajos kontekstos.

Vadošā institūcija: Applied Research and Communications Fund (ARC Fund) – M25

Šajā nodevumā būs iekļauti deviņu valstu analītiskie ziņojumi, kuros izskaidroti politiskie, ekonomiskie, sociālie, tehnoloģiskie, vides un juridiskie apstākļi, kuros ir attīstījusies energopilsonība deviņās partnervalstīs. Šis visaptverošais ziņojums ietvers nacionālo kontekstu attiecībā pret kopējo ES sistēmu un izklāstīs katrai valstij raksturīgos nosacījumus, kas atbalsta vai arī kavē aktīvas energopilsonības attīstību.

Vadošā institūcija: Technische Universität Berlin (TUB) – M30

Ziņojumā tiks noteikti visdzīvotspējīgākie uzņēmējdarbības modeļi, sociālās inovācijas modeļi un jauni organizācijas veidi, kas ir piemēroti, lai veicinātu energopilsonību dažādos apstākļos. Ziņojumā būs iekļautas energopilsonības veicināšanas stratēģijas 9 iesaistītajās valstīs, kas paredzētas uzņēmumiem, politikas veidotājiem, energopilsonības īstenotājiem un pilsoņiem, kas pieder pie dažādām sociālajām grupām.

Vadošā institūcija: Applied Research and Communications Fund (ARC Fund) – M32

Ziņojumā tiks apkopoti dati un secinājumi no ES mēroga tiešsaistes aptaujām, kurās piedalījās 10 000 respondentu, kā arī no diskusijām, kuras notikušas ar 9 valstu pilsoņiem. Balstoties uz šiem datiem, tiks izstrādāti proaktīvi energopilsonības scenāriji.

Vadošā institūcija: Applied Research and Communications Fund (ARC Fund) – M35

Pilsoņu kopīgi izveidotos energopilsonības scenārijus turpmāk izstrādās un pabeigs eksperti, kas tos pārvērtīs par īstenojamiem scenārijiem turpmākam energopilsonības atbalstam un pilnveidošanai. Scenāriji tiks papildināti ar mērķtiecīgiem ieteikumiem, lai efektīvi īstenotu pasākumus, kas veicina un stiprina ES, valsts un vietējā līmeņa energopilsonību. Lai Eiropas ekonomika būtu ilgtspējīga, taisnīga un iekļaujoša, uzmanība tiks pievērsta arī situācijai ar COVID-19 un “zaļajam” kursam.

Vadošā institūcija: Notre Europe – Institut Jacques Delors (JDI) – M30

Šajā nodevumā tiks apkopoti nacionālo un Eiropas zināšanu apmaiņas semināru rezultāti un atsauksmes. Nodevumā tiks atbalstīta ieteikumu darba dokumenta atjaunināšana, lai pabeigtu politikas priekšlikumu izstrādi.

Vadošā institūcija: Notre Europe – Institut Jacques Delors (JDI) – M33

Šajā nodevumā tiks apkopoti projekta rezultāti, kas tiks veidoti no īsiem kopsavilkumiem par nozīmīgākajām projektu publikācijām. Nodevums ir domāts politikas veidotājiem, energopilsonībā ieinteresētajām pusēm, kā arī citām ieinteresētajām pusēm. Visi secinājumi tiek pasniegti netehniskā valodā, ar uzsvaru uz politiski svarīgiem rezultātiem.

Vadošā institūcija: Notre Europe – Institut Jacques Delors (JDI) – M34

Šis nodevums ietvers to ieteikumu sarakstu, kas izriet no pētījuma un ieinteresēto pušu iesaistes. Šī dokumenta mērķis ir tikt komentētam un grozītam ar dažādu praktiķu un projekta aktivitāšu dalībnieku palīdzību. Dokumenta gala versija būs tīrais eksemplārs ar ieinteresēto pušu ieguldījumu.

Vadošā institūcija: Notre Europe – Institut Jacques Delors (JDI) – M35

Šis nodevums ietvers 4 politikas kopsavilkumus, kuros tiks apkopotas galvenajām ieinteresētajām pusēm (praktiķiem, valstu lēmumu pieņēmējiem un ES amatpersonām) adresētās atziņas un politikas ieteikumi energopilsonības attīstības veicināšanai.

Politikas kopsavilkums Nr. 1

Politikas kopsavilkums Nr. 2

Vadošā institūcija: University of Latvia (UL) – M4

Interaktīva, intuitīva un viegli lietojama projekta tīmekļvietne, kurai ir būtiska loma projektā, kā arī komunikācijas un projekta rezultātu izplatīšanas plānā noteikto mērķgrupu sasniegšanā.

Projekta tīmekļvietne

Vadošā institūcija: University of Latvia (UL) – M24

Aptuveni 1–3 minūšu gari reklāmas video ar saistīto saturu, bagātināti ar infografikām un animācijām.

Vadošā institūcija: University of Latvia (UL) – M36

Ziņojums par 6 ziņu lapām un plašsaziņas līdzekļiem, t. sk. par 3 preses relīžu rezultātiem.

Ziņu lapa Nr. 1

Vadošā institūcija: University of Latvia (UL) – M36

Pārskats par konferences prezentācijām, pasākumu apmeklēšanu un EnergyPROSPECTS publikācijām.

Vadošā institūcija: University of Latvia (UL) – M35

Projekta beigās notiks projekta rezultātu izplatīšanas pasākums, lai iepazīstinātu sabiedrību ar projekta gala rezultātiem un veicinātu šo rezultātu ieviešanu dzīvē.