Projektu vada NUI Galway saskaņā ar DP1 ietvaru, un tā pamatā ir stingri ētikas principi un procedūras, kas izklāstītas DP8.

DP2 ietvaros tiks izstrādāts projekta konceptuālais ietvars (2.1. uzdevums) un sniegta sākotnējā (konceptuālā) energopilsonības tipoloģija, pamatojoties uz literatūru (2.2. uzdevums). Empīriski pamatota, daudzveidīga un stabila tipoloģijas attīstība tiks stiprināta ar četriem vienas dienas reģionāliem darbsemināriem (2.3. uzdevums) vietējā valodā. Ekspertu darbseminārā tiks risināti galvenie EnergyPROSPECTS jautājumi un apkopotas jaunas perspektīvas (2.4. uzdevums). Tipoloģija tiks piemērota 500 reāliem gadījumiem DP3 un pēc tam precizēta, pamatojoties uz empīriskiem rezultātiem, pirms tam informējot par konceptuālās sistēmas konsolidāciju (2.5. uzdevums) un EnergyPROSPECTS perspektīvas publicēšanu (2.6. uzdevums).

DP3 sastāv no četriem atšķirīgiem posmiem: 1) metodoloģijas un vadlīniju izstrāde gadījumu izpētes veikšanai; 2) 500 iniciatīvu datubāzes izstrāde un analīze, kas apliecina energopilsonības dažādību visā Eiropā un sniedz empīrisku ieguldījumu tipoloģijas izstrādē; 3) 40 padziļinātu ar energopilsonību saistīto gadījumu izpētes veikšana; 4) energopilsonības veicināšanas rokasgrāmatas izstrāde praktiķiem un iedzīvotājiem.

DP4 sastāv no divām galvenajām daļām: 1) darbs paralēli ar DP2 un DP3, kas ļaus teorētiski un empīriski pārbaudīt starpnieku lomu, institucionālos pasākumus un pārvaldību attiecībā uz energopilsonību, un 2) tajā tiks ņemti vērā DP3 gadījumu pētījumi, konceptuālā attīstība DP2, kā arī praktiķu un starpnieku ieguldījums, lai noteiktu un attīstītu dzīvotspējīgus uzņēmējdarbības modeļus, sociālās inovācijas modeļus un jaunas organizācijas formas, kas veicinātu energopilsonību.

DP5 ir arī divas galvenās sastāvdaļas: 1) pirmajā daļā tiks pārbaudīti ārējie apstākļi, kas atbalsta vai kavē energopilsonību pārvalstiskā, nacionālā un reģionālā līmenī 9 Eiropas valstīs. Pēc tam, pamatojoties uz sociālo un tirgus apstākļu analīzi, tiks saskaņoti un savstarpēji analizēti uzņēmējdarbības un sociālās inovācijas modeļi, kas izstrādāti DP4 ar (vispiemērotākajiem) identificētajiem kontekstuālajiem nosacījumiem. 2) otrajā daļā, caur plaša mēroga iedzīvotāju aptauju tiks pārbaudīts dažādu modeļu derīgums un izmantojamība. Savukārt, valsts iedzīvotāju konsultācijas tiks izmantotas vairāku scenāriju kopveidošanai, lai veicinātu energopilsonību. Darbseminārā, kurā piedalīsies konsorcija locekļi, ekspertu grupas locekļi un ārējie eksperti (kopā 20–25 dalībnieki), tiks pārskatīti, uzlaboti un precizēti izveidotie energopilsonības scenāriji.

DP6 ietvaros kopā ar DP2–5 tiks izstrādāti praktiski politikas ieteikumi dažādos līmeņos, kuri būs pielietojami šeit un tagad. Politikas ieteikumi tiks apspriesti un precizēti 10 darbsemināros (pa 1 katrā partnervalstī un pa 1 ES līmenī). Pamatojoties uz pētījumiem un projektu darbsemināriem, bieži tiks atjaunināts “atvērts”/“dzīvs” darba dokuments ar konkrētiem ieteikumiem dažādām mērķa grupām. Politikas atzinumus un rekomendācijas izplatīs 2 politikas semināros, kas notiks Briselē.

DP7 ietvaros tiks izstrādāta un īstenota EnergyPROSPECTS projekta un ar to saistīto pasākumu komunikācijas, projekta rezultātu izplatīšanas un izmantošanas stratēģija, nodrošinot efektīvu sadarbību ar dažādām ieinteresētajām pusēm, lai maksimāli palielinātu EnergyPROSPECTS ietekmi. Projekta beigās tiks organizēta noslēguma konference, kurā tiks prezentēti projekta gala rezultāti un veicināta šo rezultātu ieviešana dzīvē.