За проекта

EnergyPROSPECTS (Проактивни стратегии и политики за създаване и укрепване на енергийно гражданство) е тригодишен научноизследователски проект, който се изпълнява с финансовата подкрепа на програма „Хоризонт 2020“ на ЕС. Според EnergyPROSPECTS енергийното гражданство е основано на съвременните идеи на социалните и хуманитарни науки. Проектът има за цел да развие цялостното разбиране за енергийното гражданство като социална структура на желано/естествено гражданско представителство в бъдещите енергийни системи.

През първата година от изпълнението на EnergyPROSPECTS ще бъдат идентифицирани и проучени редица междусекторни въпроси в областта на енергийното гражданство. Събраната информация ще предостави основа за разработването на типология и критерии, които ще бъдат използвани при подбора и картографирането на 500 практики на енергийно гражданство. Информацията за избраните практики ще бъде представена в интерактивна онлайн база данни, за да даде по-ясна представа за фокуса и обхвата на концепцията за енергийно гражданство в теорията и практиката. За идентифициране на практиките ще бъдат използвани както съществуващи бази данни, така и търсене на нови практики.

Общо 40 от 500-те картографирани практики ще бъдат избрани за дълбочинен анализ, насочен към изследване на развитието на енергийното гражданство, оценка на въздействието на практиките, проучване на ролята на посредниците, на институциите и на информационните и комуникационните технологии в различните енергийни системи. Отчитайки мнението на различни заинтересовани страни ще бъде разработен набор от инструменти за овластяване на гражданите и практиците, който да допринесе за съвместното изготвяне на ефективни стратегии, за създаването на нови бизнес модели и модели за социални иновации, както и нови форми на организация за засилване на енергийното гражданство.

Важна част от научноизследователската работа е анализа на факторите, които подкрепят или възпрепятстват енергийното гражданство в различните му форми. Ще бъдат сравнени и препоръчани подходящи модели и форми на енергийното гражданство за различни държави, региони и контексти. Валидността на различни сценарии за развитието на енергийното гражданство ще бъде проверена чрез проучване сред граждани, след което сценариите ще се финализират по време на поредица от работни срещи с граждани и форуми с автори на политики. Основните изводи и препоръки, свързани с политиката за енергийно гражданство, ще бъдат изготвени в рамките на работни срещи за обмен на знания с участие на политици от национално и европейско равнище.